Top

Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Wijngaard Kampenberg & Vinitec - v. januari 2018 / NL

Art.1. Toepassing: Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Jan Caudron, ondernemingsnummer BE0741196794, handel voerende onder de namen Wijngaard Kampenberg en Vinitec ( hierna de Verkoper ) en de klant.

Wijngaard Kampenberg heeft als activiteiten: kweken van druiven, vinificatie, verkoop van wijn, deelname aan en organisatie van beurzen, demonstraties en adviesverlening rond wijnbouw. De activiteiten richten zich zowel op particulieren als professionele klanten.

Vinitec is een adviesverlener voor wijnbouw, vinificatie en commercialisatie. Tevens is Vinitec invoerder en verdeler van specifieke wijnbouw- en vinificatieapparatuur en verzorgt indien gewenst door de klant ook de installatie en het onderhoud hiervan. De activiteiten van Vinitec omvatten verder : deelname aan en organisatie van beurzen en demonstraties, loonwerk en verhuur van gespecialiseerde machines. De activiteiten richten zich zowel op particulieren als professionele klanten.

Elke situatie die niet wordt voorzien door onze Algemene of Bijzondere Voorwaarden wordt beheerd door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd.14/07/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekking met de klant, voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Art.2. Prijscalculatie, aanbieding en offerte:  De opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en zijn niet bindend. Ze zijn van kracht op het moment van het aanbod en kunnen door de verkoper op elk moment worden herzien ingevolge verhoging van lonen, sociale lasten, grondstoffen, belastingen of enige andere maatregel onafhankelijk van de wil van de verkoper.

De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro. De vermelde prijs is, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, netto berekend en exclusief BTW, verpakkings- en transportkost. De verkoper houdt zich het recht voor om facturen onder € 30 te vermeerderen met een administratieve kost van € 25.

Art.3. Bestelling: Door het plaatsen van een bestelling, op welke wijze ook, bevestigt de klant de Algemene Verkoopsvoorwaarden te accepteren. Mondelinge, telefonische, of bestellingen via internet, en bestellingen verkregen via derden verbinden ons enkel na schriftelijke bevestiging door de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht voor onvolledige of onduidelijke bestellingen niet te verwerken.

Art.4. Verzakingsbeding:  De consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. De consument dient tevens de goederen binnen de 14 dagen en op eigen kosten, ongeopend en in de originele verpakking, terug te sturen, waarna de verkoper de aankoopprijs terug zal betalen, voor zover de goederen in goede staat zijn ontvangen.

Art.5. Levertermijn: De verkoper is nooit aansprakelijk voor overmacht of oorzaken, buiten zijn wil (oorlog, staking, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelde, ed.) die ertoe zouden kunnen leiden dat de verkoper niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen kan voldoen. De vermelde leveringstermijn geldt enkel als inlichting en verbindt de verkoper niet. De verkoper is niet aansprakelijk voor het niet naleven van de vooropgestelde leveringstermijn. 

Leveringen gebeuren steeds op risico en voor rekening van de klant, zelfs indien het transport door de verkoper wordt georganiseerd.

Art.6. Klacht: Klachten over zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij levering te worden gemeld. Andere klachten over levering of aankoop moeten via aangetekend schrijven overgemaakt worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. Klachten die ons buiten deze termijn worden overgemaakt, zullen niet worden aanvaard. 

Art.7. Betaling:  De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar ten laatste op vervaldag vermeld op de factuur. Bij niet-betaling op de voorziene datum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest aangerekend van 10% per jaar vanaf de vervaldatum tot de datum van effectieve betaling. Indien één of meerdere facturen niet of te laat betaald werden en in geval van faillissement, bewindvoering, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid behoudt de verkoper zich het recht voor om leveringen te weigeren. De verkoper kan een lopende bestelling opschorten zolang facturen niet of niet volledig werden betaald, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Onbetaald gebleven facturen worden vanaf de dag na vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een schadevergoeding van 10% ( met een minimum van € 25 ). 

Het schadebeding is wederkerig en van toepassing wanneer de verkoper in gebreke zou blijven ten aanzien van de klant.

Art.8. Voorlichting en raadgeving:  Advies, voorlichting en opleiding wordt verstrekt zonder resultaatsverbintenis. De koper of klant kan geen aanspraak op schadevergoeding maken wanneer de toepassing van een advies niet tot het gewenste resultaat zou leiden, noch kan dit een geldige reden zijn om facturen te betwisten.

Art.9. Plantgoed:  De verkoper besteedt uiterste zorg aan de selectie van plantmateriaal en werkt enkel samen met erkende kwekerijen die gemachtigd zijn om Europese plantenpaspoorten af te leveren. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het welslagen van de aanplant gelet op de specifieke groeiomstandigheden en andere elementen, onafhankelijk van de wil van de verkoper. De verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor onvolledige of laattijdige leveringen door de specifieke groeiomstandigheden van de gewassen.

Art.10. Schade door verkeerd gebruik: De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door een onrechtmatig of verkeerd gebruik van de aangekochte producten en/of toestellen. Bij twijfel over het juiste gebruik dient de klant per kerende contact op te nemen met de verkoper en de werkzaamheden op te schorten.

Onder geen enkel beding kan de verkoper verantwoordelijk worden gehouden voor lichamelijke en/ of materiële schade die voortkomt uit het gebruik van een door ons geleverde of verhuurde machine.

Art.11. Toepasselijk recht en bevoegdheid:  Alle onze overeenkomsten alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven volledig en onverlet van toepassing. Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken, bevoegd voor de zetel van de verkoper, te weten het Vredegerecht van 9550 Herzele, Stationsstraat 6 en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde, 9700 Oudenaarde, Bourgondiëstraat 5